Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschaponderwijs (WMO) staat o.a. beschreven hoe de MR moet zijn samengesteld en welke taken en bevoegdheden de raad heeft. In de MR worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en via dezen de leerlingen. Het is wettelijk bepaald dat de directeur van de school geen zitting heeft in de MR. De directeur is namens het bestuur bij de vergaderingen wel gedeeltelijk aanwezig voor het geven van toelichting en het beantwoorden van vragen. De belangrijkste taak is een klimaat te scheppen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.
Het gaat bij het MR-werk om het totale functioneren van de school. Hiertoe heeft de MR instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen/ wijzigen van zaken m.b.t. het onderwijs. Voorbeelden zijn o.a. de Schoolgids en het Schoolplan. Een minder vergaande bevoegdheid is de adviesbevoegdheid betreffende zaken als personeel en organisatie van de school.

 

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die uit vier ouders en vier personeelsleden bestaat. De oudergeleding wordt eens per twee jaar gekozen door de ouders, de teamgeleding eens per twee jaar door de teamleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Na elke vergadering wordt het goedgekeurde verslag op onze website gepubliceerd.

 

Heeft u vragen aan de MR-leden of is er iets dat u wilt bespreken en u heeft niet de mogelijkheid om de leden persoonlijk te spreken dan kunt u mailen naar mr@steenvoordeschool.nl

 
Voor schooljaar 2021-2022 betreft het de volgende personen:
 
Oudergeleding
Vincent van Wanrooij
Melisa Dahwaji
Geertje Kelekci
 
Teamgeleding
Elise Ulsamer
Vincent Bakkenes
Nathalie de Zeeuw